مبلمان وندا

ناهارخوري

ناهارخوري

وندا توليد كننده جديدترين مدل هاي سرويس ناهار خوري با تكتولوژي روز دنيا ،با بالاترين كيفيت به گونه اي كه هيچ يك از گروه هاي  توليد كننده ميزهاي فوق توان رقابت با وندا را دارا نمي باشند.